Het congregatiearchief informeert in de eerste plaats over de ontstaansgeschiedenis van de congregatie (1820-1834). Er zijn gegevens voorhanden over de stichting, de stichter en stichteressen.


Voor wat betreft de geschiedenis ná 1834 bevinden er zich in het archief kronieken, gegevens over jubilea, feesten en reizen, over de kloosterkledij en het wapenschild en over de juridische structuur van de congregatie.


Een tweede afdeling omvat documenten betreffende het bestuur van de congregatie, opgedeeld in twee subafdelingen, respectievelijk betreffende het bestuur vóór en ná de bestuurlijke hervormingen van 1968. Het gaat om verslagen van zaken- en keuzekapittels en andere congregationele vergaderingen, evenals stukken in verband met het bestuurscollege (de algemeen oversten, de algemene raad en de uitgebreide raad) van de congregatie, de visitaties van de verschillende communauteiten en de lokale besturen.


Normatieve bronnen betreffende de organisatie van het religieuze communauteitsleven, zoals regelboeken, kapittelbesluiten, gebruikenboeken, huisreglementen en gebruiken voor de oversten, zijn samengebracht in de derde afdeling ‘Voorschriften en gebruiken’.


De vierde afdeling omvat de stukken in verband met de leden van de congregatie en de kloosterdemografie. Het gaat om stamregisters, ledenlijsten, professieakten en –brieven en biografische gegevens en persoonlijke dossiers van de zusters. Er zijn ook naamlijsten en demografische statistieken bewaard, evenals gegevens betreffende de overleden zusters: necrologia, obituaria, overlijdensberichten en bidprentjes.


Gegevens betreffende spiritualiteit, devotie en liturgie zijn samengebracht in een vijfde afdeling.


Een zesde afdeling omvat dan weer de archiefbescheiden over de religieuze vorming van de zusters. Het gaat om gegevens betreffende de opleiding (juvenaat, postulaat, noviciaat) en de voortgezette vorming van de zusters binnen en buiten de congregatie, evenals stukken over de geestelijke directeurs.


De zevende afdeling betreft documenten over het apostolaat van de congregatie. Er worden stukken bewaard over de activiteiten in het onderwijs, de zieken- en ouderenzorg, de bijzondere jeugdzorg, de pastorale en sociale sector, de missies en de zorg om de eigen zusters. Tevens zijn ook gegevens voorhanden over de professionele vorming van de zusters van Vorselaar en hun medewerkers.


Stukken betreffende de vele bijhuizen en apostolaatsinstellingen van de congregatie zijn verzameld in een achtste afdeling, die ook gegevens bevat over het hoofdhuis in Vorselaar, over de opgeheven communauteiten en over de vakantieverblijven van de congregatie.


In de negende afdeling ‘Externe contacten’ bevinden zich stukken betreffende de betrekkingen met de kerkelijke en burgerlijke overheden, met priesters en religieuzen en met weldoeners, vrienden en kunstenaars.


Een tiende afdeling ten slotte betreft stukken die verband houden met het patrimoniumbeheer van de congregatie.

Het congregatiearchief omvat tevens een uitgebreide audiovisuele collectie van foto’s, prentkaarten, illustratiemateriaal, diareeksen en video- en geluidsbanden. Er is ook een collectie bewaard van publicaties van de congregatie en (on)uitgegeven werk van individuele zusters.